Movement Of Iranian National Unity - جنبش وحدت ملی ايران - Jonbesh Movement Of Iranian National Unity - جنبش وحدت ملی ايران - Jonbesh Movement Of Iranian National Unity - جنبش وحدت ملی ايران - Jonbesh Movement Of Iranian National Unity - جنبش وحدت ملی ايران - Jonbesh <!-- --> </head> <body style="margin-left:0px; margin-right:0px; margin-top:0px;" bgcolor="#dcdcdc"><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d5241664\x26blogName\x3dMovement+of+Iranian+National+Unity+-+...\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLACK\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://jonbesh-1.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttps://jonbesh-1.blogspot.com/\x26vt\x3d-8555325770552742488', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="//www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24"></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"><div id="b-more"><a href="//www.blogger.com/" id="b-getorpost"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15"></a><a href="//www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"><img src="//www.blogger.com/img/navbar/1/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15"></a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="UTF-8" /><input type="hidden" name="sitesearch" value="jonbesh.blogspot.com" /><input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/1/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /><a href="javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div><script type="text/javascript"><!-- function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + escape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --> </script><div id="space-for-ie"></div>

Movement Of Iranian National Unity

جنبش وحدت ملی ايران

      فراخوان رفراندوم    :::    منشور 81    :::    نظر خواهی    :::    لينکها و پيوندها    :::    فرستادن نظرات    :::    صفحه اول                  

متن مصاحبه با اعضاء کادر مرکزی در مورد مسائل مهم
درون سازمانی و وقايع روز کشور
بزودی( لينك دائم )
دستور كشتار سينما ركس و نقش آيت ا.. منتظری و مدرسين حوزه علميه قم
( اين ابهام و اتهام‏‏ ، تا اين تاريخ از جانب شخص ايشان مردود اعلام نشده است )
اين يك اتهام كور نيستفصل غمناکی در اين انتخابات وجود داشت و آن تخريب‌ها بود
نتيجه انتخابات را بپذيريم!
سربسته بگويم ، با خطراتی مواجهيم ، مراقب نباشيم آسيب می‌بينيم
خطبه های تاريخی رفسنجانی :در صورت مرگ من در زندان ، خامنه ای آمر و مسئول خواهد بود
اکبر گنجی


مهدی کلهر ، مشاور فرهنگی محمود احمدی نژاد عزل شد

دکتر حسين باقرزاده

نبرد مافیای قدرت پس از انتخابات

محکوميت چهارده ساله ، سند برائت من از جمهوری اسلامی
حشمت الله طبرزدی


جاسوسان اتمی ، با اين نهاد ارتباط نداشته و وابسته نبوده اند !
مصاحبه ( مبشری ) رئيس دادگاه انقلاب

قتل‌های زنجيره‌ای به روايت سعيد حجاريان در گفتگو با نامه

وزير :
اين كه رقمی نيست ، يك جزء از كل است !
محموله 10 ميليارد تومانی قاچاق در فرودگاه پيام !

اقرار عليه خود از سوی متهمان يك روش غيرقابل قبول و غيرقابل استناد است
شورای مركزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات

دانشجويان دانشگاه تهران به رياست جمهوری
پاسخ دهيد كه تعريف وزارت اطلاعات از فعاليت سياسی چيست


منشا قدرت ، ملت است و منشا قدرت ملت ، دانايی
منطق زور همواره در مقابل منطق توانايی بر مبنای دانايی شکست خورده است
دکتر هاشم آقاجری

علی هاشمی :

هدف اين ستاد ديگر ريشه کنی مواد مخدر نيست ، بلکه مهار و تثبيت وضع اعتياد در کشور است !


ده هزار نفر آماده حمله به غرب
ايران در اولين مرحله ، اين افراد انتحاری را سازماندهی کرده است


آيت الله مشكينی دست بردار نيست
بدانيم كه اعمال ما هفته‌ای دو بار به دست امام زمان ( عج ) ميرسد !


قرار نبود اسراراتمی ما فاش شود !

شرايط درون زندان به گونه‌ای است كه وقتی انسان به آن ‌جا مراجعه ميكند تمايل دارد همان‌ جا بماند !


اين جانوران چه ميگويند ؟!
مشكينی ، امام جماعت قم :
وقتی فرشتگان الهی ليست اسامی نمايندگان مجلس هفتم رابه حضرت عصر ( عج ) دادند ، ايشان همه‌ آنها راامضا کردند !

آيت الله خزعلی :
پس از دعوت امام زمان ، حضرت مسيح اعلام ميكنند تا شما هستيد ، من نبايد پيش نماز شوم !

مهدی كروبی :
ما هم معتقديم برخی افراد قطعا توفيق تشرف به محضر شريف حضرت ولی ‌عصر ( عج ) را يافته‌اند اما ... !

دعاگو امام جمعه شميرانات :
در فرهنگ دينی حق ( معيار شناسايی و گزينش گری ) ... حقانيت حيثيت و هويت معيار ... ! و ( حق گرائی در گرايشات و مناسبات فرهنگی ، سياسی ، اقتصادی و اجتماعی ) بی کم و کاست ! ... معيار گرايی است !This page is powered by Blogger. Isn't yours?